Name of Fellow

  Mia Conradsson

  Institution

  Funder

  Contact information of fellow

  Country

  Sweden

  Title of project/programme

  Postdoc grant: Mental health among older people – with focus on measurements and exercise effects

  Source of funding information

  Total sum awarded (Euro)

  € 174,102

  Start date of award

  01/01/14

  Total duration of award in years

  2.0

  The project/programme is most relevant to:

  Alzheimer's disease & other dementias

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: Disputationsämne: Fysioterapi
  Avhandling:
  I avhandlingen utvärderades effekterna av högintensiv funktionell träning på depressiva symtom och välbefinnande i en randomiserad kontrollerad studie bland 191 äldre personer i särskilda boenden. Bland de som hade demenssjukdom, sågs en positiv påverkan på välbefinnande av träning 2-3 pass per vecka i tre månader. I avhandlingen undersöktes även reliabiliteten av Bergs Balansskala, som testar funktionell balans. Det visade sig att skalan är stabil på gruppnivå bland personer i särskilda boenden. Dock finns en stor individuell variabilitet (absolut reliabilitet), vilket är viktigt att känna till för forskare och kliniker vid tolkning av resultaten. Geriatrisk Depressionsskala, som mäter förekomst av depressiva symtom verkade användbar för äldre personer med lätt till måttligt nedsatt kognitiv funktion, men den absoluta reliabiliteten måste utvärderas.
  Baserat på tidigare forskning planerar jag studera mental hälsa bland äldre personer med fokus på mätmetoder och effekter av fysisk träning. Depression blir vanligare med ökande ålder och är särskilt vanligt bland personer med demens. Läkemedelsbehandling har dålig effekt i dessa grupper och nya strategier behövs för prevention och behandling. Subgruppsanalyser i min avhandling indikerade att träning kan ha betydande effekter på välbefinnande bland personer med demenssjukdom. Dessa resultat är viktiga att undersöka vidare, vilket jag planerar göra i en randomiserad kontrollerad studie som enbart inkluderar denna grupp. Det behövs även kunskap om associerade faktorer och utveckling av depressiva symtom över tid bland mycket gamla människor. Därför planerar jag undersöka detta i en populationsbaserad studie bland personer som är 85 år och äldre. Enkla och tillförlitliga instrument behövs för att mäta psykiskt välmående bland äldre människor. Två väletablerade skattningsskalor för depression och välbefinnande är inte testade för absolut reliabilitet, vilket ska studeras. Disputation subject: Physiotherapy
  Thesis:
  In the dissertation, the effects of high-intensity functional training on depressive symptoms and well-being were evaluated in a randomized controlled study of 191 elderly people in special homes. Among those who had dementia, a positive impact on well-being of exercise was observed 2-3 passages per week for three months. The dissertation also examined the reliability of Berg’s Balance Scale, which tests functional balance. It turned out that the scale is stable at group level among people in special housing. However, there is a large individual variability (absolute dependability), which is important to know for researchers and clinics when interpreting the results. Geriatric Depression Scale, which measures the occurrence of depressive symptoms, appeared useful for elderly people with mild to moderate cognitive impairment, but absolute reliability has to be evaluated.
  Based on previous research, I plan to study mental health among elderly people with a focus on measurement methods and effects of physical exercise. Depression becomes more common with increasing age and is especially common among people with dementia. Drug treatment has poor effect in these groups and new strategies are needed for prevention and treatment. Subgroup analyzes in my dissertation indicated that exercise can have significant effects on well-being among people with dementia. These results are important to investigate further, which I plan to do in a randomized controlled study that includes only this group. There is also a need for knowledge about associated factors and the development of depressive symptoms over time among very old people. Therefore, I plan to investigate this in a population-based study among people aged 85 and over. Simple and reliable tools are needed to measure mental well-being among elderly people. Two well-established tax scales for depression and well-being have not been tested for absolute reliability, which should be studied.

  FH

Types: Fellowships
Member States: Sweden
Diseases: Alzheimer's disease & other dementias
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF