Name of Fellow

  Urban Ekman

  Institution

  Funder

  Contact information of fellow

  Country

  Sweden

  Title of project/programme

  An integrated research project between the Stockholm memory clinics to increase knowledge about prognostic information, cognitive and physiological mechanisms, and diagnostic accuracy

  Source of funding information

  Total sum awarded (Euro)

  € 174,102

  Start date of award

  01/01/16

  Total duration of award in years

  2.0

  The project/programme is most relevant to:

  Alzheimer's disease & other dementias

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: Mitt arbete som neuropsykolog (Minnesmottagningen i Bromma) och tiden som doktorand har präglats av ett tvärvetenskapligt synsätt. Min avhandling speglar detta då jag studerade hur kognitiva nedsättningar hos personer med Parkinsons sjukdom (PD) relaterar till hjärnans fungerande. Jag kunde i min avhandling påvisa att aktivitetsnedsättningar i fronto-striatala hjärnsystem som regleras av dopamin är karaktäristiskt för patienter med PD inom ramen för tidig kognitiv problematik. Dock tyder avhandlingen på att mer posteriora kortikala aktivitetsnedsättningar i högre grad än fronto-striatala aktivitetsersättningar är en riskfaktor för påföljande PD demens (PDD). Avhandlingen ökar därmed kunskapsläget om kognitiv neuropatologi i PD samt till PDD diagnostik. Jag har nu för avsikt att fortsätta utveckla både min kliniska och forskarrelaterade kompetens i ett bredare perspektiv gällande även andra demensdiagnoser. I mitt kliniska psykologarbete på minnesmottagningen så har jag noterat att det finns ett omfattande kliniskt datamaterial att tillgå men att detta inte utvärderas i någon omfattande systematiskt omfattning. Jag ämnar nu att samordna datainsamling hos Stockholms minnesmottagningar inom ramen för en post-doc tjänst. Detta med målet att studera patienter med tidig kognitiv svikt i en klinisk miljö för att öka kunskapen om prognostisk information, kognitiva och fysiologiska mekanismer och att förbättra den diagnostiska precisionen gällande olika demenser. Det planerade forskningsprojektet har som övergripande mål att studera hur olika kognitiva profiler i relation med biologiska markörer (strukturell MRI) relaterar till olika demensdiagnoser och hur man kan förbättra det diagnostiska värdet av de använda kliniska metoderna. Då detta blir en storskalig populationsbaserad studie så finns möjligheten att bygga robusta modeller för att förbättra demensdiagnostiken vilka även går att generalisera till den generella populationen med kognitiv problematik.My work as a neuropsychologist (Memory Reception in Bromma) and the time as a PhD student have been characterized by an interdisciplinary approach. My dissertation reflects this when I studied how cognitive impairments in Parkinson’s disease (PD) relate to the functioning of the brain. In my dissertation, I was able to demonstrate that activity deficiencies in fronto-striatal brain systems regulated by dopamine are characteristic of patients with PD in the context of early cognitive problems. However, the dissertation suggests that more posterior cortical activity impairments more than front-strata-related activity compensation are a risk factor for subsequent PD dementia (PDD). The dissertation thus increases the knowledge of cognitive neuropathology in PD as well as PDD diagnostics. I now intend to continue to develop both my clinical and research-related skills in a broader perspective regarding other dementia diagnoses. In my clinical psychological work at memory reception, I have noted that there is extensive clinical data available, but that this is not evaluated to an extensive systematic extent. I intend to coordinate data collection at Stockholm memorabilia within the framework of a post-doc service. This aims to study patients with early cognitive failure in a clinical environment to increase knowledge of prognostic information, cognitive and physiological mechanisms and to improve the diagnostic precision of different dementia. The planned research project has as an overall goal to study how different cognitive profiles in relation to biological markers (structural MRI) relate to different dementia diagnoses and how to improve the diagnostic value of the clinical methods used. As this becomes a large-scale population-based study, there is the possibility of building robust models to improve dementia diagnosis, which can also be generalized to the general population with cognitive problems.
  FH

Types: Fellowships
Member States: Sweden
Diseases: Alzheimer's disease & other dementias
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF