Principal Investigators

  Ann-Charlotte Nedlund

  Institution

  Linköpings universitet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Democracy, autonomy and justice - citizenship practice for people with dementia

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 210,011

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  2.0

  The project/programme is most relevant to:

  Alzheimer's disease & other dementias

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: Demokrati och medborgarskap förutsätter både rättigheter och skyldigheter.Trots detta går det att ifrågasätta om de formella rättigheterna reellt gäller alla. För personer med demenssjukdom har det allt oftare uppmärksammats att de oacceptabelt ofta negligerats i kontakten med och i omsorgen från välfärdssystemet. Med utgångspunkt i grundtanken om alla människors lika värde är syftet med projektet att kartlägga och analysera medborgarskapets innehåll för personer med demens. Frågor som ska besvaras är dels hur personer med demens framställs i policydokument och policypraktik, dels vad dokument och praktik säger om medborgarskapets formella och reella innehåll för gruppen. Det handlar således inte bara om vad som uttrycks i olika förordningar etc., utan också hur dessa tolkas och används av personer verksamma i välfärdsstaten. Studien följer en explorativ kvalitativ ansats bestående av både offentliga dokument och policies på nationell och kommunal nivå samt intervjuer med personer på olika nivåer i ett mindre antal svenska kommuner. Genom en tematisk innehållsanalys, med utgångspunkt i medborgarskapets innehåll, rättigheter, tillgänglighet och tillhörighet, och i teoribildning om institutionell- samt policyanalys, avser studien att få fördjupad kunskap om hur olika institutionella sammanhang, såväl normer, värderingar, organisering och praktiker inverkar på medborgarskapets praktik för gruppen. I projektet problematiseras välfärdsstatens roll i relation till medborgarskapets innehåll vilket är en relativt lite belyst men angelägen frågeställning. Jämlikhet och autonomi är ett uttalat mål för en fungerande demkratisk välfärdsstat. Demokratin bygger på ett antagande om kompetenta och aktiva medborgare. Men hur det blir för medborgare som förlorat exempelvis de kognitiva och kommunikativa förmågor när de själva behöver välfärdsstatens institutioner. Vilka är möjligheterna för ett aktivt medborgarskap och hur formas det reella medborgarskapets innehåll?

  Lay Summary

  Further information available at:

Types: Investments > €500k
Member States: Sweden
Diseases: Alzheimer's disease & other dementias
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF