Principal Investigators

  Svante Östling

  Institution

  Göteborgs universitet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Do we live longer healthy or with disease? A comparison of 85-90 year olds today and 2 decades ago.

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 166,485

  Start date of award

  01/01/2014

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: Medellivslängden stiger och andelen äldre väntas öka väsentligt. I åldersgruppen över 80 år beräknas förekomsten av demens vara 20-30% och är den viktigaste faktorn för institutionalisering och död. Cirka 10% i denna åldersgrupp lider av depression och 4% av psykos, tillstånd som kan leda till social isolering, försämrad livskvalitet, ökad konsumtion av vård, ökad självmordsrisk och ökad dödlighet. Dessa sjukdomar utgör redan nu ett stort folkhälsoproblem. Det är därför viktigt att studera om insjuknande i demens och annan psykisk sjukdom förändras över tid i longitudinellt undersökta populationer och om riskfaktormönstret förändrats för att om möjligt kunna minska förekomsten av psykisk ohälsa men även för att planera och dimensionera sjukvård och annat omhändertagande av denna växande del av befolkningen.
  1986-87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg till en hälsoundersökning och 494 av dessa (63%) undersöktes av psykiatriker som också intervjuade deras anhöriga. Uppföljningsundersökningar gjordes senare. Life expectancy increases and the proportion of older people is expected to increase significantly. In the age group over 80 years, the prevalence of dementia is estimated to be 20-30% and is the most important factor for institutionalization and death. About 10% in this age group suffer from depression and 4% of psychosis, conditions that can lead to social isolation, impaired quality of life, increased consumption of care, increased suicide risk and increased mortality. These diseases are already a major public health problem. It is therefore important to study whether disease in dementia and other mental illness changes over time in longitudinally studied populations and if the risk factor pattern has changed in order to minimize the occurrence of mental health if possible but also to plan and dimension healthcare and other care of this growing part by the population. 1986-87 all 85-year-olds in Gothenburg were invited to a health survey and 494 of these (63%) were examined by psychiatrists who also interviewed their relatives. Follow-up investigations were made later

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF