Principal Investigators

  Erika Laukka

  Institution

  Karolinska Institutet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Early detection of dementia: finding the best combination of cognitive and non-cognitive markers of preclinical dementia

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 188,248

  Start date of award

  01/01/2016

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: I takt med att befolkningen blir äldre ökar även antalet personer med demens. Tidig upptäckt är av yttersta vikt för att förbättra effekten av olika interventioner. Detta har betydelse för äldre personers livskvalitet, deras anhöriga, och för storleken på samhällets kostnader för sjukvård och omvårdnad. Markörer för begynnande demens, t.ex. kognitiv nedsättning, minskad hjärnvolym, och nivåer av A? och tau i cerebrospinalvätskan (CSV) är mätbara innan de diagnostiska kriterierna är uppfyllda. För att förbättra tidig upptäck behövs en multidimensionell ansats, där man kombinerar kognitiva och icke-kognitiva markörer för begynnande demens.

  Syftet med detta projekt är att fördjupa vår kunskap kring kognitiva och biologiska markörer av preklinisk demens och Alzheimers sjukdom (AS). Vi avser undersöka användbarheten av olika kognitiva mått för att förutsäga framtida demens och jämföra dessa med biomarkörer från strukturell hjärnavbildning (hela hjärnan och specifika regioner, grå och vit substans) och CSV (A?, tau). Forskningsfrågor i projektet inkluderar: Vilken är det starkaste prekliniska markören för demens och AS? Hur mycket kan prediktiviteten förbättras genom att kombinera flera prekliniska markörer? Vilken är den optimala kombinationen av markörer för att förutsäga framtida demens?

  Vi kommer att använda oss av en befintlig longitudinell populations-baserad studie om äldre – SNAC-K – där data från neuropsykologisk testning, strukturell hjärnavbildning och demensdiagnostik redan finns insamlade. Vi kommer också att använda oss av data insamlade vid Minneskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer att jämföra dem som är fria från demens vid första testtillfället och vid uppföljningen med dem som utvecklar demens under uppföljningsperioden (2-9 år beroende på studie) med avseende på alla prekliniska markörer. Vidare kommer vi att undersöka hur väl olika markörer, ensamma eller i kombination med andra, predicerar framtida diagnos av demens och AS.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF