Principal Investigators

  Jukka-Pekka Skön

  Institution

  University of Eastern Finland

  Contact information of lead PI

  Country

  Finland

  Title of project or programme

  Valmuska - Intelligent lighting and thermal comfort technologies for care services of home-dwelling elderly people with memory disorder

  Source of funding information

  Tekes

  Total sum awarded (Euro)

  € 360,000

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  2.4

  Keywords

  Research Abstract

  Valmuska: Developing new solutions to support people with memory disorders to live at home and the care services; e.g. studying the effect of smart lighting and thermal comfort on the well-being of people with memory disorders. Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena (VALMUSKA) -projektin tavoitteena on tutkia valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämänlaatuun ja käytösoireisiin sekä kehittää ja testata uusia, näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muistisairaiden kotona asumisen tukemiseen ja mm. käytösoireista johtuvan hoivatarpeen vähentämiseen. Tutkimus toteutetaan Kuopiossa ja Oulussa sijaitsevissa hoivapalvelukeskuksissa vuosien 2015 ja 2016 aikana. Osallistuvilla kaupungeilla ja yrityksillä on vahva tahtotila pilotoida ja kehittää teknologioita osaksi palvelutuotantoa ja käyttää jälkiasennettavia laitteita ikääntyvien itsenäisen kotona asumisen tukena. Muistisairaiden ja heidän läheistensä lisäksi projektin kohderyhmiä ovat hoiva- ja asumispalveluja tuottavat yritykset sekä rakennus- automaatio ja hyvinvointiteknologiaa kehittävät yritykset. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin, Oulun kaupungin, VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston sekä yhdeksän yrityksen kanssa. Intelligent lighting and thermal comfort backed dementia of housing and care service provision (tricholoma) project aims to study lighting and other retrofit technologies, the impact of memory loss disease on quality of life and behavior symptoms and to develop and test new, evidence-based and cost-effective solutions for dementia at home for the support and example of living. due to the reduction of behavioral symptoms care need. Research carried out in Kuopio and Oulu care service centers during the years 2015 and 2016. Participating cities and companies have a strong will power to pilot and develop the technologies into the production of services and use the retrofit older equipment to support independent living at home. Dementia and their families in addition to the project’s target groups are the care and housing services produced by companies, as well as building automation and well-being technology developers. Research project carried out in cooperation with the City of Kuopio, the city of Oulu, VTT, the University of Eastern Finland and the University of Oulu as well as nine of the company.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Finland
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF