Principal Investigators

  Anna Stigsdotter Neely

  Institution

  Umeå universitet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  Memory training for persons with Parkinson's diesease

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 307,943

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som leder till nedsatt motorisk funktion men även påtagliga kognitiva nedsättningar. Till skillnad från de motoriska nedsättningarna som idag kan behandlas framgångsrikt med läkemedel så är behandlingsalternativen mer eftersatta för kognitiv dysfunktion. Flera studier har visat att dessa nedsättningar kan få ytterst negativa konsekvenser för vardagligt liv och livskvalité. Således är ett centralt område för fältet att studera effekter av riktade kognitiva interventioner. Vi har i tidigare arbeten studerat träning av arbetsminnets uppdateringsprocesser hos friska äldre och yngre personer. Våra resultat har visat på goda träningseffekter som medföljts av ökad hjärnaktivitet i striatum (Dahlin et al., 2008, Science). I en uppföljande studie på unga påvisades även ökad dopaminutsöndring i striatum som funktion av träning (Bäckman et al., 2011, Science).

  Mot bakgrund av att Parkinson sjukdomen leder till låga nivåer av dopamin i striatum med inverkan på både motorisk och kognitiv funktion så är det av intresse att kunna påvisa om man med hjälp av en icke-invasiv och icke-farmakologisk intervention kan träna sig till bättre arbetsminne och ökade nivåer av dopamin. Om så är fallet kan denna behandling bli ett viktigt komplement till gängse klinisk behandling.

  För att besvara projektets övergripande frågeställning om träning av uppdatering leder till förbättrad uppdateringsförmåga hos personer med Parkinson sjukdom så kommer ca 60 patienter i tidig sjukdomsfas att bjudas deltagande i tränings- eller placebogrupp. Före, efter och ett år efter avslutad träning kommer ett kognitivt testbatteri samt frågeformulär om kognitiv hälsa och välmående att administreras för att få en så heltäckande bild av effekternas varaktighet och generaliserbarhet till vardagligt fungerande.

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF