Principal Investigators

  Anders Ahlbom

  Institution

  Karolinska Institutet

  Contact information of lead PI

  Country

  Sweden

  Title of project or programme

  The aging population: Does the increasing length of life result in more or less ill health?

  Source of funding information

  Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

  Total sum awarded (Euro)

  € 166,485

  Start date of award

  01/01/2015

  Total duration of award in years

  3

  Keywords

  Research Abstract

  In Swedish: Betydelsen av den pågående befolkningsutvecklingen kan inte överskattas. I Sverige har medellivslängden ökat med omkring 2 månader per år i över 200 är. Om trenden fortsätter kommer hälften av de barn som föds i år att uppleva sin 100-årsdag. Antal över 65 års ålder beräknas öka från 1.7 miljoner till 2.9 under kommande 50 år. Samhället måste ha bästa möjliga förståelse för denna process för att förebygga kostnadskriser i hälso- och sjukvården och pensionssystemet, för att tillförsäkra sig en rimlig andel förvärvsarbetande i befolkningen och för bästa möjliga hälsa hos äldre. Denna ansökan utgör en fortsättning på ett nu pågående FAS-projekt..
  Ansökan fokuserar på sjukdom och ohälsa hos den åldrande befolkningen. Den så kallade “compression of morbidity”-teorin antar att överlevnadskurvan blir alltmer rektangulär och att dödligheten förskjuts mot en övre gräns för livet och att även sjukligheten förskjuts mot denna gräns. “Extension of morbidity”-teorin är betydligt mer negativ och antar att sjukligheten i olika åldersgrupper inte ändras trots att livslängden ökar med konsekvensen att levnadsår med sjukdom och ohälsa ökar proportionellt med medellivslängden. En tredje teori innebär att sjukligheten fasförskjuts analogt med dödligheten och har samma utsträckning över tid som idag, men inträffar vid högre ålder därför att även den högsta livslängden ökar. Det har enorm betydelse för samhället vilken av dessa teorier som ligger närmast sanningen.
  Syftet är:
  •Att för utvalda sjukdomar undersöka i vilken utsträckning som insjuknandet skjuts uppåt mot högre åldrar
  •Att studera relationen mellan sjuklighet och dödlighet för att avgöra om det är minskat insjuknande eller förbättrad överlevnad som driver medellivslängden uppåt.
  •Att analysera om den effekt den åldrande befolkningen har på sjukdomspanoramat kan balanseras av att riskerna för insjuknande sjunker för flera sjukdomar.
  •Att undersöka om även den högsta livslängden ökar när medellivslängden ökarIn Swedish: The significance of current population development can not be overestimated. In Sweden, life expectancy has increased by about 2 months per year for over 200 years. If the trend continues, half of the children born this year will experience their 100th birthday. The number of over 65 years is expected to increase from 1.7 million to 2.9 in the next 50 years. Society must have the best understanding of this process in order to prevent cost crises in the health care and pension system, to ensure a fair share of employment in the population and for the best possible health in the elderly. This application constitutes a continuation of an ongoing FAS project.
  The application focuses on the disease and ill health of the aging population. The so-called “compression of morbidity” theory assumes that the survival curve is becoming increasingly rectangular and that mortality is shifted to an upper limit for life and even morbidity is shifted towards this limit. The “Extension of Morbidity” theory is significantly more negative and assumes that the morbidity of different age groups does not change despite the fact that life expectancy increases with the consequence that life-years with disease and ill health increase proportionally to life expectancy. A third theory implies that morbidity is phased in analogy with mortality and is the same in time as today, but occurs at higher age because even the highest life expectancy increases. It has enormous importance to society which of these theories are closest to the truth.
  The purpose is:
  • To study for selected diseases the extent to which the disease is pushed upwards towards higher ages
  • To study the relationship between morbidity and mortality in order to determine if it is reduced or improved survival that increases life expectancy.
  • To analyze whether the effect of the aging population on the disease pace assessment can be balanced by the fact that the risk of illness falls for several diseases.
  • To investigate whether the highest life expectancy increases as life expectancy increases

  Further information available at:

Types: Investments < €500k
Member States: Sweden
Diseases: N/A
Years: 2016
Database Categories: N/A
Database Tags: N/A

Export as PDF